Aanmelden

GROEP 8 NAAR DE BRUGKLAS
Op 11 en 12 maart  2019 kunnen leerlingen zich op Mavo Roermond aanmelden. Dit aanmelden gebeurt doordat de toekomstige leerling en ouders zich samen melden op school en hierbij een volledig ingevuld aanmeldformulier meebrengen. Op Mavo Roermond volgt dan een intakegesprek van ongeveer 15 min. In dit gesprek wordt naar de motivatie gevraagd waarom zich een leerling op Mavo Roermond gaat aanmelden. Ook kan de leerling zelf vragen stellen.  Denk ook alvast na bij welke vriendjes/vriendinnetjes je in de klas wilt komen. Hier kunnen we dan bij het maken van klassen rekening mee houden. Klik HIER om het aanmeldformulier te downloaden. 

Tussen 17.00u en 19.30u is de school open.

Om lange wachttijden te voorkomen vragen we aan leerlingen die op basisscholen zitten buiten Roermond om op maandag 11 maart te komen en leerlingen van de Roermondse en Hertense basisscholen om op dinsdag 12 maart zich aan te melden.


HET JUISTE NIVEAU
Om een indruk te geven van het niveau van de mavo of mavo/havo-leerling staan hieronder enkele kenmerken van het type kind waar wij graag mee werken.

  Een mavo-leerling is een leerling die vaak bereid is om in de boeken te duiken of 
  achter een
 computer wil gaan zitten om iets onder de knie te krijgen. 
-   resultaten van de cito scores-entreetoets: mavo: 529-534 mavo/havo: 535 en 
  hoger.
  het cito volgsysteem dat op veel basisscholen gebruikt wordt geeft ook een niveau
  aan. Zo zullen voor de onderdelen taal en rekenen de scores in het B-C-gebied
  moeten liggen 
(leerlingen met een of meerdere D of E scores voor een van
  de deelgebieden van het cito volgsysteem worden in principe niet toegelaten).
  een leerling moet graag huiswerk willen maken.


TOELATING
De toelatingscommissie op Mavo Roermond bepaalt uiteindelijk of een leerling wel of niet wordt aangenomen. Als het aanmeldingsformulier is ontvangen wordt er een afspraak met de leerkracht van de basisschool gemaakt. Dhr. van der Meij bespreekt dan de onderwijskundige zaken met deze leerkracht. Het advies wordt naast de andere gegevens gelegd en dan wordt beoordeeld of deze leerling plaatsbaar is. Met andere woorden kan de school de onderwijsvorm bieden jij als leerling nodig hebt? Zo ja, dan wordt de leerling aangenomen.

LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS (LWOO)
Op Mavo Roermond kunnen leerlingen geplaatst worden die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan geboden worden in de begeleiding maar ook op het gebied van bijvoorbeeld taal en in mindere mate rekenen.

Om dit mogelijk te maken kunnen wij een vergoeding aanvragen. Dit betekent dat de leerling aan een aantal voorwaarden moet voldoen om deze aanvraag te kunnen doen. Indien in het overstapdossier alle benodigde gegevens zitten hoeft er geen aanvullend onderzoek plaats te vinden voor deze LWOO aanvraag. Mochten er gegevens ontbreken dan zullen we aanvullend onderzoek gaan doen. Deze onderzoeken zullen dan plaatsvinden op woensdag 27 en/of vrijdag 29 maart 2019. Hoelang en hoeveel onderzoekjes er nog nodig zijn hangt sterk af van het overstapdossier van groep 8. Op z’n vroegst na 6-7 weken krijgt de school hiervan de uitslag, soms zelfs pas na de zomervakantie. 


De uitslagen van deze onderzoeken worden op geen enkele manier gebruikt bij het aannemen of afwijzen van leerlingen. 

OVERIGE LEERJAREN
Gedurende het schooljaar kun je je ook aanmelden bij bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere woonplaats. Hiervoor zijn op schoolaanmeldingsformulieren beschikbaar. Neem in dat geval contact met de school op en vraag naar mevr. De Jong (leerlingcoördinator).


ZORGLEERLINGEN
Voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben verloopt de procedure iets anders. Met de specialisten van school wordt  bekeken of de zorg die de leerling nodig heeft past bij de zorg die de school kan bieden. Een reguliere school als Mavo Roermond heeft slechts beperkte middelen om dit mogelijk te maken. 
Onze ervaring is dat de kans op succes sterk vergroot wordt als deze leerlingen naast belemmerende eigenschappen ook enkele compenserende factoren bezitten. Bereid zijn meer tijd te investeren, ouders die thuis veel meehelpen en een goed geheugen zijn hier voorbeelden van.