Klachtenregeling

BEROEP EN KLACHTEN

Indien je een straf wordt opgelegd en jij of je ouders/verzorgers willen beroep aantekenen tegen de straf, ga je naar de persoon die in het volgende rijtje genoemd is na degene van wie je de straf gekregen hebt:

Docent– mentor/ coach–afdelingsleider – locatiedirecteur – bestuur.
Als je in beroep gaat, blijft de opgelegde straf gelden totdat een nieuwe beslissing is genomen.

Heb je klachten, dan volg je de volgende stappen:

 eerst meld je je klacht bij het betreffende personeelslid  

 vervolgens bij je mentor/coach

 daarna neem je contact op met je afdelingsleider.

 Indien je er dan nog niet uitkomt neem je contact op met de   locatiedirecteur.

 

KLACHTROUTE 

Als u er op schoolniveau niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur waarna de klacht kan worden doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

Ook kunt u er voor kiezen zelf uw klacht in te dienen bij de LKC

Contactgegevens:

LKC: Onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs ( LKC)

Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508AD UTRECHT

Tel.: 030-2809590

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Elke SOML-locatie heeft minimaal één interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers. U kunt hier terecht bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De schoolvertrouwenspersoon verleent eerste hulp bij klachten in de schoolsituatie en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u.
De tekst van de Regeling interne vertrouwenspersoon kunt u vinden op onze website bij schooldocumenten.  

In alle gevallen kunt u ook een beroep doen op een van de externe vertrouwenspersonen.
Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com
Naam: mevr. L. Martens

E-mail: ekgmmartens@gmail.com

U kunt de klachtroute en klachtenregeling vinden op onze website. Klik HIER.

Klachten met betrekking tot het PTA of het eindexamen moeten ingediend worden bij de Commissie van Beroep examens, commissievanberoep@soml.nl