Veiligheid

Pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging worden niet getolereerd.

School heeft het convenant veilige school ondertekend. Dat houdt in dat school, politie, gemeente en justitie samenwerken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag. School meldt ontoelaatbaar gedrag betreffende de veiligheid van leerlingen en hun eigendommen (de volledige tekst van het convenant is bij de administratie verkrijgbaar). School maakt gebruik van toezichtcamera’s om mogelijke overtredingen te registreren.

PROTOCOL CAMERATOEZICHT
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de  geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbo-wet heeft de schoolleiding van Mavo Roermond de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.