Begeleiding

ZORG EN BEGELEIDING VAN ONZE LEERLINGEN

Alle leerlingen van Mavo Roermond kunnen op een goede leerlingzorg rekenen.
De mentor is de centrale persoon voor leerling en ouders. De mentor kent de leerling vaak het best. Niet alleen is de mentor op de hoogte van de vorderingen die de leerling maakt, hij weet ook veel over de persoonlijke omstandigheden van de leerling. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, hun ouders en collega leerkrachten. Sommige leerlingen hebben een extra steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op de dyslexiecoach of de counselor. De dyslexiecoach begeleidt vooral leerlingen met taalproblemen;soms krijgen ook leerlingen met andere problemen hulp. Dit gebeurt in overleg met de mentor. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring komen automatisch in aanmerking voor de begeleiding door de dyslexiecoach. De school heeft verschillende recent ontwikkelde computerprogramma's waarvan de dyslexiecoach gebruik kan maken.
 

De counselor begeleidt leerlingen die op het persoonlijke vlak in de knel zitten. De gesprekken die de counselor met de leerling voert zijn op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Bij ernstige problematiek kan de counselor–na overleg met de leerling en zijn ouders- professionele hulpverlening inschakelen.

Mavo Roermond werkt in het zogenaamde Zorgloket nauw samen met instanties als CJG,RIAGG, GGD, de politie, het Algemeen Maatschappelijk Werk, een GZ-psycholoog ende leerplichtconsulent van de gemeente. Regelmatig komt het Zorgloket onder leiding van de afdelingsleider bijeen. Indien er problemen worden gesignaleerd rond een leerling komt deze bij het Zorgloket in bespreking. Door de vroege signalering kan er snel hulp geboden worden. De aanwezigheid van externe medewerkers op school werkt drempelverlagend voor ouders en kinderen. Daardoor is het gemakkelijker en efficiënter geworden om een beroep te doen op de hulpverlening.
Het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse onderwijsvoorziening voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte bij het leren. Het doel is, met specialistische ondersteuning, het (her)plaatsen van de leerling in een reguliere onderwijssetting. Het OPDC verzorgt deze opdracht voor alle scholen voor VO inde regio’s Roermond, Leudal, Echt-Susteren en Beesel, dus ook voor onze school. 

Het bovenschoolstoetsingsorgaan (BTO) beslist op basis van een verzoek daartoe door het zorg adviesteam  (ZAT) van de school over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het OPDC. Het OPDC is te bereiken op telefoonnummer 0475-320805.
 

De school heeft ook faalangstreductietraining en een training sociale vaardigheden voor leerlingen die dat nodig hebben.

De grote lijn is
: als eerste benadert de leerling of zijn ouders de mentor met de vraag om extra zorg en ondersteuning. De docent kan dit eveneens doen in het kader van zijn zorgtaak. Vervolgens informeert de docent de afdelingsleider en de afdelingsleider daarna het  Zorgloket. Afhankelijk van de vraag en de bespreking worden intern (counselor, dyslexie-coach e.d.) of extern (Algemeen Maatschappelijk Werk, Centrum Jeugd en Gezin e.d.)  ingeschakeld, die dan in samenwerking met de leerling en zijn ouders het ondersteuningstraject voortzetten.