Passend Onderwijs

Het bestuur van SOML is samen met 11 andere besturen sinds 1-11-2013 aangesloten bij het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 31.02 (SWV). De regio van dit SWV valt samen met het voedingsgebied van SOML-scholen. Het SWV stelt zich ten doel: alle leerlingen een passend onderwijstraject te bieden. Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich verplicht te werken aan arrangementen binnen hun school zodat zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden. Indicator voor het welslagen van passend onderwijs: leerlingen realiseren hun ontwikkelperspectief, waaronder wordt verstaan: in elk geval een diploma op het tevoren ingeschatte niveau, maar ook: leren leren, ambities kunnen realiseren en zich kunnen ontwikkelen als persoon.

Scholen hebben zich gecommitteerd inzage te geven in elkaars resultaten op basis van deze indicator, en delen hun professionaliteit om verdere stappen naar het steeds beter bereiken van de doelen te kunnen zetten. De vier scholengemeenschappen van SOML worden door hun voorzittercentrale directie vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV. Delocatiedirecteuren van SOML maken samen met hun collega's van de andere scholenin het SWV deel uit van het directieberaad. 
De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van deprojectgroep van het SWV.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn de middelen voorleerlinggebonden financiering (lgf) toebedeeld aan de scholen om zo allelgf-leerlingen te kunnen blijven helpen, maar ook om via deze middelen anderearrangementen mogelijk te maken. De verdeling van deze middelen over de scholenlegt het SWV als onderdeel van het hele beleid vast in het ondersteuningsplan.Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad, dieinstemmingsrecht heeft m.b.t. het ondersteuningsplan.
De school beslist over de inzet van deze middelen, demedezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht.

Leden Ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML:
Dhr. J. Graus (personeel)
Dhr. G. Haagmans (personeel)
Mevr. R. Bex-Peeters (ouder)