Leren

GESTRUCTUREERDE SCHOOLDAGEN
Mavo Roermond werkt in de onderbouw met vaste schooltijden. Elke dag begint en eindigt op een vast tijdstip. Op die manier creëren we rust in de school en weet u als ouder precies wanneer u uw kind weer thuis kunt verwachten.De vaste schooltijden zijn belangrijk om de schooldag gestructureerd te laten verlopen. 

LESUITVALBELEID
Toch zal het ook op Mavo Roermond niet te vermijden zijn dat een les niet kan doorgaan wegens ziekte of bijscholing van de docent. Ineen dergelijke situatie wordt uw kind opgevangen in het leerhuis. Onder begeleiding werkt de leerling rustig verder aan het geplande programma dat hij in de elektronische leeromgeving (elo) vindt. In het leerhuis zijn computers en andere materialen, zoals woordenboeken, aanwezig. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de leerlingen niet achter raken en dat ze in een goede studie-omgeving worden opgevangen.In de bovenbouw worden de leerlingen steeds meer ook zelf verantwoordelijk voor het invullen van de onderwijstijd. Dat betekent dat leerlingen, afhankelijk van de lengte van hun lesrooster, een aantal (minimaal 4) leerhuisuren per week moet invullen. Zij bepalen zelf, in overleg met de beheerder van het leerhuis, het tijdstip. 

MAVO ROERMOND IN BEWEGING
ONDERWIJS IN DE BRUGKLAS 2018-2019
De leerlingen die in augustus 2018 in de brugklassen van Mavo Roermond plaatsnemen krijgen met een andere invulling van de onderwijstijd te maken dan het traditionele klassikale onderwijs. Het doel van deze verandering is de motivatie van de leerling te verhogen door eigen keuzes en verantwoordelijkheid aan de leerling te geven. Omdat keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (onderwijs)loopbaan moeilijk is en voor pubers al helemaal, krijgt elke leerling naast een klassenmentor een coach toegewezen, die de leerling helpt en bijstuurt bij het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.

Naast klassikale lessen wordt de onderwijstijd voor een derde deel ingevuld met zgn. keuzetijd. In de keuzetijd wordt het volgende geboden:

Zelfstandig werken
Bij dit onderdeel werkt de leerling aan opdrachten die volgen uit de in de klassikale lessen behandelde leerstof. Deze opdrachten bestaan uit: extra stof, die elke leerling moet doen en een keuze uit herhalingsoefeningen en verdiepingsoefeningen.

Hulplessen voor de kernvakken: Nederlands, Engels en Wiskunde
Deze vakken bieden leerstof in wisselende thema’s aan die door de leerlingen in het algemeen als moeilijk wordt ervaren. Leerlingen die deze hulplessen nodig hebben kiezen hiervoor, gestuurd/begeleid door de coach. Coach en vakdocent werken hierin nauw samen.

Workshops
Vaksecties/docenten organiseren in de keuzetijd workshops, veelal betrekking hebbend op de klassikale lesstof of de lesstof van de keuzetijd. Een workshop duurt 40 tot 80 minuten. Een workshop wordt twee weken van te voren aangekondigd. Leerlingen kunnen (begeleid door de coach) voor een workshop inschrijven. De creatieve vakken: muziek, beeldende vorming en techniek verzorgen naast een klassikale les wekelijks een workshop. Deze workshop duurt een langere periode en heeft ten doel intensiever kennis te maken met een onderdeel van het vak. 

Verrijkingsprojecten
Hiervan worden er elke maand een aangeboden. De verrijkingsprojecten zijn veelal (maar niet noodzakelijkerwijs) vakoverstijgend. Leerlingen tekenen in (begeleid door hun coach) op projecten die hun interesse hebben. Verrijkingsprojecten beslaan meer tijd dan workshops. 

Alle genoemde thema’s keuzetijd worden georganiseerd en begeleid door vakdocenten. 


BEGELEID HUISWERK MAKEN
Wij vinden dat leerlingen met de geleerde stof aan het werk moeten gaan. Alleen op die manier kunnen ze zelf ervaren of ze de stof begrijpen en kunnen toepassen. Juist omdat we die verwerking zo belangrijk vinden is er op Mavo Roermond voor gekozen om het maakwerkgedeelte van het huiswerk op school te maken. 

Binnen de vaste schooltijden worden er dagelijks momenten gereserveerd waar leerlingen zelfstandig aan taken werken. Dat betekent dat leerlingen thuis over het algemeen geen maakwerk meer hoeven te doen, met name leerlingen in klas 1 en 2.