Visie en ontwikkeling

WELKOM BIJ DE STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talen-ten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor. 

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN SOML
De missie van SOML is als volgt beschreven. 

De SOML- scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Docenten gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording.

Centraal in deze missie staat dat leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. SOML heeft de visie op Persoonlijk leren als volgt samengevat:

Leren in ontmoeting
Ieder mens heeft kennis nodig om zijn toekomst vorm te geven. Om het leven te leiden dat hij wil leiden. Maar de manier waarop hij leert, bepaalt hij zelf. Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte hun eigen keuzes te maken. Hun eigen talenten en interesses te ontdekken. Natuurlijk hoeven ze dat niet alleen te doen. Wij creëren een rijke leeromgeving waarbinnen leerlingen kunnen onderzoeken welke kennis ze willen verwerven en hoe ze dat doen. Onze leraren zijn hun coaches. Zij stimuleren leerlingen continu om nieuwe uitdagingen te zoeken en werken aan karaktervorming van de leerlingen om hun eigen leerroute te kunnen ontwerpen en om theorie en praktijk op een passende manier te combineren. Is persoonlijk leren synoniem voor ‘vrijheid, blijheid’? Integendeel! Wij zorgen juist voor een professionele leeromgeving waarin de kwaliteit van het geboden onderwijs voorop staat. Waarin leerlingen van elkaar leren en elkaar stimuleren. Binnen die leeromgeving draait het om de ontmoeting met anderen. Dat zorgt er namelijk voor dat leerlingen hun eigen toekomst vormgeven en hun eigen leerpad kiezen. Het is de kern van persoonlijk leren: leren in ontmoeting. 

De missie willen we realiseren vanuitde volgende kernwaarden1 :

Vertrouwen
SOML gaat uit van vertrouwen. Vertrouwenin elkaar en op elkaar. Vertrouwen is de basisvoor het creëren van professionele ruimte enverantwoordelijkheid dragen over die ruimte.

Verantwoordelijkheid
Leerlingen en medewerkers van SOML nemen verantwoordelijkheid en voelen zich eigenaar voor zowel het persoonlijke succes en welbevinden als het succes en welbevinden van de ander en de omgeving. 

Ontwikkeling
SOML wil leerlingen en medewerkers steedsuitdagen met nieuwe vragen. Leren is degrondhouding. Door met een open,nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf,maar ook buiten de eigen grenzen te kijken,blijven leerlingen en medewerkers hun talentenen competenties ontwikkelen. 

Verbinding
SOML is een ontmoetingsplaats waar in verbindingmet elkaar en met onderling respectgewerkt wordt aan verbinding tussen disciplines,maatschappelijke opvattingen en vragenuit de samenleving. Confrontatie van verschillenleidt tot nieuwe inzichten en innovatie.

1Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld, en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

KOERS VAN SOML
De koers van SOML is beschreven in het meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2015-2018. Dit plan is tot stand gekomen op basis van interactieve sessies met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden. Dit draagvlak biedt een goed fundament voor de uitvoering.De focus binnen de beleidsvoering is uitgewerkt in vier programmalijnen:
- extra aandacht voor het leren van de leerling; 
- het bouwen aan de leeromgeving
- het investeren in medewerkers
- het optimaliseren van de bedrijfsvoering 

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op tien locaties: 
• Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond en Niekée en NT2
  in Roermond
• BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver
• Connect College in Echt
• Scholengemeenschap Sint Ursula in Hornen Heythuysen 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar: www.soml.nl